Regulamin kina w czasie zagrożenia epidemicznego

Stalowa Wola, dn. 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 11/2020

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulamin seansów w kinie „WRZOS”

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964, z późn. zm.), w związku z wytycznymi dotyczącymi uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnionymi i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARSCoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia widzów oraz pracowników kin, wprowadza się regulamin organizacji seansów kinowych – Regulamin seansów w kinie „WRZOS” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

                                                                                                     Marek Gruchota

                                                                                                      Podpis Dyrektora MDK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 11/2020

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Regulamin seansów w kinie „WRZOS”

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin zaleca się stosować w przypadku ogłoszenia przez odpowiednie władze lokalne lub państwowe zagrożenia epidemicznego.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują personel kina „WRZOS” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz widzów uczestniczących w seansach kina „WRZOS”.
 3.  Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo w seansach kinowych, prowadzonych w kinie „WRZOS” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego.
 4. Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń powinno być adekwatne do aktualnego reżimu sanitarnego, obowiązującego w danym czasie placówki kultury, w tym kina.  

Organizacja seansów w kinie „WRZOS”  Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego

§ 2

1. Seanse kinowe w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego decyzją władz państwowych mogą odbywać się od dn. 6 czerwca 2020 r. pod warunkiem zachowania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego, warunkującego użycie odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności:

 1. noszenia w przestrzeni zamkniętej maseczek ochronnych, zakrywających usta i nos,
 2. w kinach i placówkach kulturalnych maksymalnie będzie mogła być zajęta połowa dostępnych miejsc z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami (nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13. roku życia, osób, które razem mieszkają, a także widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie),
 3. Obsługa kina zobowiązana jest do używania maseczek lub przyłbic ochronnych w kontakcie z widzami,

2.      Kino „WRZOS” Miejskiego Dom Kultury w Stalowej Woli dysponuje dwiema salami kinowymi:

 1. Mała sala na 84 miejsca – do sprzedaży przeznaczono 40 miejsc (wybór dostępnych do sprzedaży miejsc na planie graficznym, oznaczono kolorem szarym* - załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Duża sala (parter) na  553 miejsc – do sprzedaży przeznaczono 254 miejsca (wybór dostępnych do sprzedaży miejsc na planie graficznym, oznaczono kolorem szarym* - załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z otrzymanym biletem wstępu na określony seans, z zachowaniem odległości co najmniej jednego, wolnego miejsca.
 4. W czasie zagrożenia epidemicznego sale kina „WRZOS” są przewietrzane przed każdym seansem, a wszystkie powierzchnie styku z dłońmi są odkażane przed seansami odpowiednimi środkami na bazie alkoholu min. 60% (dotyczy poręczy, podłokietników, klamek itp.).

3.      Niezależnie od powyższych zaleca się stosowanie dotychczasowych środków ochronnych, takich jak:

 1. dezynfekcja i mycie rąk
 2. unikanie uścisków i podawanie dłoni przy powitaniu
 3. używanie rękawiczek jednorazowych
 4. unikanie dotykania oczu, ust i nosa
 5. zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami
 6. zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania
 7. poruszanie się wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi w budynku kina

4.      Wejście i wyjście do sal kina „WRZOS”, organizacja sprzedaży biletów i regulacje w czasie zagrożenia epidemicznego.

 1. Osoby udające się na seans w kinie „WRZOS” są zobowiązane do zachowania bezpiecznego odstępu od siebie, wynoszącego 2m, zarówno podczas zakupu biletów, wchodzenia na seans oraz wychodzenia z sali po jego zakończeniu. Na podłodze przed kasą biletową naklejone są odpowiednie separatory, które pomogą w zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 2. Widzowie zobowiązani są do poruszania się oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi; stosuje się niezależne wejścia i wyjścia do sal kinowych w celu uniknięcia kontaktu bezpośredniego w klatkach schodowych i korytarzach.
 3. Do wejścia na salę kinową uprawnia zakupiony bilet wstępu na określony seans. System sprzedaży jest skonfigurowany w sposób uniemożliwiający zakup większej liczby biletów niż połowa miejsc na określonej sali. Informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w danej przestrzeni są wywieszone przed wejściem do każdej z sal.
 4. Preferowany sposób zakupu biletów to zakup online. W przypadku zakupu biletu w kasie kina, preferowana forma płatności – bezgotówkowa. W przypadku użycia terminala płatniczego – konieczność jego zdezynfekowania po każdym użyciu spoczywa na kasjerze.
 5. Widzowie dokonując zakupu biletów na seanse oświadczają, że wg swojej najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 6. Widz przed wejściem do Sali kinowej zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkiem odkażającym, dostępnym przy wejściu / wyjściu oraz używać maseczkę, zakrywającą usta i nos. Oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej znajdują się przy wyjściu z sal kinowych oraz przy automacie z napojami i przekąskami.
 7. Widz zobowiązany jest zająć miejsce zgodne z otrzymanym biletem wstępu i reagować niezwłocznie na polecenia obsługi kina w przypadku naruszenia reżimu sanitarnego, a w przypadku rażącego naruszenia zasad może zostać wyproszony z Sali.
 8. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się instrukcje sanitarno-higieniczne, dotyczące mycia rąk oraz dozowniki z mydłem i płynem do dezynfekcji. Sprzątanie i dezynfekcja toalet jest przeprowadzana przez pracowników Działu Technicznego MDK oraz w miarę konieczności odbywa się co godzinę i jest wykonywana przez obsługę kina.
 9. Obsługa kina ma prawo odmówić wejścia na seans osobie, która ma widoczne objawy chorobowe lub nie posiada zabezpieczeń zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym.
 10. W czasie zagrożenia epidemicznego nie działa szatnia kina „WRZOS” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
 11. Korzystanie z automatu z napojami i przekąskami, który znajduje się w hallu MDK jest dozwolone z zaleceniem użycia rękawic jednorazowych. Zużyte rękawice należy wyrzucić do oznaczonych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

§ 3

1. W przypadku wystąpienia u widza niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zastosować izolację od pozostałych widzów i odesłać taką osobę transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Telefony kontaktowe

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli, tel. 15  842 51 30, 15 842 53 42, kom.  507 133 285

- Pogotowie Ratunkowe: (15) 843 32 77, 999, 112

2. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu garderoby (pomieszczenie przy sali kinowej), wyposażonej w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, gdzie jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Doraźnie osoba taka może być odizolowana od pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. Zaleca się w miarę możliwości ustalenie listy pracowników oraz widzów,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

Koordynator do spraw zdrowotnych / osoba oddelegowana do koordynacji

§ 4

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli deleguje Mariusza Żmindę, Specjalistę ds. Administracji i BHP w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Polityka informacyjna dla uczestników seansów w kinie „WRZOS” 

§ 5

Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kinowrzos.pl a uczestnictwo w seansach filmowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnicy seansów wyrażają jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO, zamieszczoną na stronie internetowej https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/, a w przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 - również terenowej jednostce Sanepidu i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. 

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

                                                                                            Marek Gruchota

                                                                                              Podpis Dyrektora MDK

Załącznik nr 1

do Regulaminu

seansów w kinie „WRZOS”

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego

* Graficzny plan dużej i małej Sali kina „WRZOS” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Wybór dostępnych do sprzedaży miejsc na planie graficznym, oznaczonych kolorem szarym przy zachowaniu separacji jednego, wolnego miejsca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.